kosten en vergoeding

direct toegankelijk
Ook zonder verwijsbrief is bezoek aan een diëtist mogelijk. Deze voert dan een screening uit, waarmee wordt beoordeeld of het gaat om een hulpvraag die past binnen de dieetadvisering. Als er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zal de cliënt geadviseerd worden om een afspraak bij de huisarts te maken.

Met een verwijsbrief kan de verwijzer echter wel de hulpvraag formuleren en voorzien van aanvullende informatie en/of laboratoriumuitslagen. U kunt een verwijzing krijgen van uw (huis)arts of praktijkondersteuner, of via de assistente van de huisarts. Ook en specialist, tandarts of andere zorgverlener kan een verwijzing voor dieetadvisering meegeven. 

 

vergoedingen
Dieetadvisering door de diëtist is in de basisverzekering opgenomen, voor 3 klokuren per kalenderjaar. Dat zijn gemiddeld 5-6 gesprekken. De kosten daarvan worden, voor iedereen vanaf 18 jaar, verrekend met het verplicht eigen jaarlijkse risico. Voor kinderen tot 18 jaar wordt dieetadvisering vergoed zonder verrekening met een eigen risico, tot 3 klokuren per kalenderjaar.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt dieetadvisering uit aanvullende pakketten, nadat de 3 klokuren uit de basisverzekering opgemaakt zijn. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan gebruik maken van de aanvullende verzekering van de ouders.
Bij dieetadvisering voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) en CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) komt u mogelijk in aanmerking voor ketenzorg. Bij ketenzorg zijn er contractuele afspraken gemaakt tussen uw huisarts en ketenzorgpartners, waartoe ook diëtisten behoren. Het eigen risico wordt dan niet belast, mits u verwezen wordt door de praktijkondersteuner van uw huisarts.

tarief - Het uurtarief in 2024 bedraagt 85 Euro. 
Een eerste consult (intake) duurt meestal 60 minuten, waarna eventueel indirecte tijd voor het maken van een persoonlijk advies, of het sturen van een rapportage naar een arts of andere behandelend zorgverlener.  
Bij een intake zonder verwijzing wordt 10 minuten besteed aan screening, tegen een vast tarief, vastgesteld door de desbetreffende zorgverzekeraar, dat verrekend wordt met de dieetadvisering uit de basisverzekering, zowel qua tijd als qua kosten.
Een vervolgconsult duurt meestal 30 minuten, maar kan ook een kort consult van 15 minuten zijn.

 

>>> veranderingen 2024

praktijk voor voeding & gezondheid 0